Bestellingen tussen 12 april en 21 april worden 22 april verstuurd.
Menu

InfoAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees verder

Verzending en levering

Lees verder

Alcohol Policy

Lees verder

Algemene Voorwaarden:

WETTELIJKE LEEFTIJD AANKOOP ALCOHOLISCHE DRANKEN

Door online te bestellen verklaart de koper aan ohmysake.com de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ohmysake.com

Ondernemingsgegevens 
ohmysake.com
Lito Drinks BV
Dam 73 bus 2.2. - 8500 Kortrijk
info@ohmysake.com
0472875259
BE0801.605.822


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lito Drinks, een Besloten Venootschap met maatschappelijke zetel te Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk, BTW BE 0801.605.822, RPR Kortrijk, (hierna OhMySake genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lito Drinks BV. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lito Drinks BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OhMySake niet. OhMySake is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. OhMySake is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door OhMySake. OhMySake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen & leeftijdscontrole bij aankoop alcoholische dranken

Door online te bestellen verklaart de koper aan OhMySake.com de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar. Om misbruik te voorkomen kan het gebeuren dat u na uw bestelling gevraagd wordt aan te tonen dat u de wettelijke leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.
Om te bestellen volstaat het om op de overzichtspagina op het winkelmandje te klikken of op de productpagina op de knop “In Winkelmandje toevoegen” te klikken.
Wanneer alle producten besteld zijn klik je rechts bovenaan op het “Winkelwagen icoontje” waar je een overzicht krijg van alle bestelde producten.  Hier is het mogelijk om eventueel een kortingscode in te vullen. U zal uw land en leveringsmethode kunnen aanpassen. Afhankelijk van je keuze producten worden de leveringskosten in rekening gebracht.

Klik vervolgens op “Mijn Gegevens”.  Hier kan je je adresgegevens aanvullen. 

Klik vervolgens op “Betaal Mijn Bestelling” om de betaalmethode te selecteren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende gratis betaalwijzen
iDEAL
iDEAL QR
Bancontact
SOFORT Banking
Giropay
KBC / CBC Betaalknop
Belfius Pay Button
ING Home’Pay

OhMySake is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle onze zendingen worden verstuurd met Bpost. Elke levering via Bpost is onderworpen aan een leveringskost afhankelijk van het gewicht van de zending.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of andere landen van de Europese Unie. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan OhMySake.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de OhMySake was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van OhMySake.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van OhMySake te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lito Drinks BV, Dam 73 bus 2.2., 8500 Kortrijk, Tel 0472875259, info@ohmysake.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook per mail opsturen naar info@ohmysake.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lito Drinks BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan OhMySake (Lito Drinks BV), Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt OhMySake zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal OhMySake (Lito Drinks BV) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat OhMySake (Lito Drinks BV) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan OhMySake (Lito Drinks BV) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door OhMySake (Lito Drinks BV) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

OhMySake (Lito Drinks BV) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de OhMySake klantendienst (info@ohmysake.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan OhMySake.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant OhMySake zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van OhMySake is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 87 52 59, via e-mail op info@ohmysake.com of per post op het volgende adres OhMySake: Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover OhMySake beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt OhMySake zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, OhMySake (Lito Drinks BV) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan OhMySake (Lito Drinks BV) Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk of via email naar info@ohmysake.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot OhMySake (Lito Drinks BV) Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk of via email naar info@ohmysake.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, OhMySake heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

OhMySake houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op OhMySake (Lito Drinks BV) Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk of via email naar info@ohmysake.com

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

OhMySake gebruikt ‘First party cookies’ (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren) en ‘Third Party cookies’ (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics) 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door OhMySake op om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van OhMySake. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

 

  

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan OhMySake (Lito Drinks BV) Dam 73 bus 2.2, 8500 Kortrijk, Email: info@ohmysake.com :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzending & Levering

Transportdozen:
Wij waarderen uw aankoop en respecteren de kwaliteit van onze producten.
We investeren dan ook in uiterst stevige en versterkte dozen voor het versturen van uw aangekochte flessen. Gecertificeerd door UPS.

Verzendwijze:
Deze worden tot bij u gebracht via de service van Bpost.
Bij het verzenden krijgt de klant automatisch een mail met het tracking nummer en is zo op de hoogte waar het pakket zich bevind.

Leveringstijden:
België - Nederland: max 2 werkdagen
Andere EU landen: max 5 werkdagen

Verzendkosten (incl BTW):

LandAan huis leveringAfhaalpunt/Pakjesautomaat
België€ 7,00€ 6,00
Nederland€ 9,00 € 9,00 
Frankrijk € 12,00 € 8,50 
Luxemburg€ 8,50 Niet beschikbaar
Duitsland€ 9,00 Niet beschikbaar
Groot-Britanië€ 11,00 Niet beschikbaar
Spanje€ 20,00 Niet beschikbaar
Italie€ 20,00 Niet beschikbaar

Alcohol Policy

ALCOHOL POLICY

WETTELIJKE LEEFTIJD AANKOOP ALCOHOLISCHE DRANKEN

De wettelijke minimumleeftijd om alcohol aan te kopen in België is vastgesteld op 18 jaar.Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat u als klant ouder bent dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u vinden op de website van de FOD volksgezondheid:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol

op de website van de Vlaamse Gemeenschap
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/regels-voor-verkoop-van-alcohol


Privacy

Ohmysake hecht belang aan uw privacy.


ohmysake.com verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze klantendienst op info@ohmysake.com . Verwerkingsdoeleinden


ohmysake.com verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van "artikel 6.1. a) toestemming", heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ohmysake.com verbonden zijn of met enige andere partner van ohmysake.com .

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze verzendpartner (bpost), newsletter software, tools voor het aanmaken van verzendlabel.

ohmysake.com garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ohmysake.comDirect marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Klacht


De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
OhMySake gebruikt ‘First party cookies’ (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren) en ‘Third Party cookies’ (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. bv. Google Analytics)
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Are you over 18 years of age?
Yes
No